03.05.2019 Teknologia

4 askelta onnistuneeseen ohjelmistokehityksen määrittelyyn

Ohjelmistoprojektit ovat suuria hankkeita ja erityisesti liiketoimintakriittisten ohjelmistojen kehitysprojektien onnistuminen on tärkeää. Hyvin toteutettu vaatimusmäärittely antaa avaimet myös itse ohjelmistokehitysprojektin onnistumiselle. Jotta projekti toteutuu odotusten mukaan, yrityksen tulee löytää hyvä kumppani, joka ymmärtää liiketoimintaa. Tässä blogiartikkelissa tuomme esiin neljä tärkeää askelta onnistuneeseen ohjelmistokehityksen vaatimusmäärittelyyn.

Vaatimusmäärittelyllä tarkoitetaan kehitettävän ohjelmiston vaatimusten kartoittamista ja dokumentointia. Sen tavoitteena on luoda kehys uudelle tuotteelle tai ratkaisulle asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen. Asiakkaiden ja loppukäyttäjien rooli määrittelyssä on keskeinen, sillä määrittelyn tehtävänä on kartoittaa, mitä tarpeita heillä on ohjelmistolle. Määrittelyn lopputuloksena selviää, miten asiakas hyötyy ohjelmistosta parhaiten.

1. Tarpeiden tunnistaminen

Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on vaatimusmäärittelyn perusta. Määrittelijän tulee ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja sen erityisvaatimuksia. Määrittelyn lähtötilanteessa määrittelijällä ja asiakkaalla on usein jo alustava kuva ohjelmistosta. Seuraava askel on selvittää, miten ohjelmistoa voi kehittää paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Mitä vaivattomampaa ohjelmiston käyttö asiakkaalle on, sitä enemmän sen voi olettaa vaikuttavan liiketoimintaan. Lue lisää asiakkaan roolista ohjelmistokehityksessä!

2. Asiakkaaseen ja sidosryhmiin tutustuminen

Määrittely käynnistyy tuotteiden käyttäjien ja sidosryhmien tunnistamisella. Erilaiset muuttujat, kuten käyttäjien määrä, sijainti ja laiteympäristö vaikuttavat siihen, millaisia ominaisuuksia tuotteelta vaaditaan. Parhaiten vaatimukset selviävät, kun ohjelmistokehittäjä jalkautuu asiakkaan luokse ja havainnoi käyttäjien päivittäistä toimintaa. Asiakas- ja sidosryhmähaastattelujen pohjalta rakennetaan käyttäjätarinoita, joista selviää esimerkiksi millaiset valmiudet käyttäjällä on uuden ohjelmiston käytölle. Käyttäjätarinat kertovat, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein ohjelmistoa käytetään, minkälaiset IT-taidot käyttäjällä on ja millaista ongelmaa hän ratkaisee ohjelmiston avulla.

3. Ennakoi tuotteen elinkaari

Ohjelmistojen elinkaaret vaihtelevat tarpeen mukaan, mikä tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa. Pitkäikäiseksi suunnitellulla ja täsmätarpeeseen luodulla tuotteella voi olla eri käyttöikä ja tämä tulee ottaa huomioon jo määrittelyvaiheessa, ja budjetti tulee suhteuttaa tuotteen elinkaareen. Näin määrität ohjelmistokehityksen arvontuoton.

Aina odotettua elinkaarta ei osata ennustaa. Ketterän ohjelmistokehityksen ansiosta tuotteita voi kehittää askel kerrallaan niin, että muutoksia on vaivaton tehdä ja suunnittelu voidaan tarpeen vaatiessa keskeyttää. Ohjelmiston elinkaari ei lopu valmiin tuotteen käyttöönottoon. Määrittelyssä kannattaakin suunnitella tuotteelle Roadmap, tiekartta, joka esittää ohjelmiston kehitystä tulevaisuudessa esimerkiksi päivitysten osalta.

4. Dokumentaation tärkeys

Harvoin kaikki ohjelmiston tulevat käyttäjät ovat IT-ammattilaisia. Tämän takia on tärkeää, että haastatteluissa ja suunnitelmassa käytetään yleiskielisiä termejä IT-asiantuntijasanaston sijaan. Vastavuoroisesti asiakkaan tulee avata oman toimialansa ammattisanasto määrittelykumppanille yhteistyön onnistumiseksi.

Vaatimusmäärittelyn dokumentoinnin on hyvä olla selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tämä helpottaa kommunikointia ja kommentointia projektin osapuolten kesken. Visuaalisten esitysten on huomattu toimivan tehokkaasti, sillä ne ovat helppoja sisäistää. Dokumentoinnin avulla voidaan seurata, onko kaikista aihealueista riittävästi tietoa määrittelytyön aloittamiseksi. Dokumentointi helpottaa myös arviointia siitä, onko vaatimusmäärittelyn aikana ymmärretty sekä asiakasta että ohjelmistokehittäjää oikein.

Haluatko lukea lisää:

Ilmainen oppaamme Vaatimusmäärittely ketterässä ohjelmistokehityksessä antaa lisätietoa ohjelmistokehityksen vaatimusmäärittelystä. Opas kertoo, miten ohjelmistokehityksen vaatimusmäärittelyssä kannattaa edetä ja mitä asioita määrittelyn aikana tulee huomioida. Lataa oppaamme tästä:   

LATAA OPAS

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.