<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

”Minua kiinnostaa se, mikä meitä ajaa eteenpäin”, Alfamen Kalle Soukka summaa ajatuksiaan merkityksellisyyden kokemuksesta asiantuntijatyössä.

Kalle on ollut alfamelainen vuodesta 2008 lähtien ja tahkonnut vuosien saatossa niin ohjelmistokehittäjänä kuin projektinhallinnassa. Nykyään hän toimii ratkaisukonsulttina ja toimii omien sanojensa mukaan Scrum-mallin mukaisen Product Ownerin tehtävissä. Pitkän uran Alfamella tehnyt Kalle syventyi jokin aika sitten työhyvinvoinnin ja motivaation maailmaan, kun hän päätyi puntaroimaan omaa ammatillista suuntaansa.

Kalle Soukka

”Hetken aikaa mietin, mitä oikeastaan tekisin ja pohdin, onko tämä ala minua varten. Keskusteltiin asioista ja kävin miettimään, miten työnkuvaa kannattaisi kehittää mielekkäämpään suuntaan”, Kalle kertaa. 

Uudet näkökulmat ja työn merkityksellisyyteen perehtyminen toivat mukanaan kaivattua uutta puhtia arkeen. Ratkaisevia oivalluksia merkityksellisestä työstä tarjosi arvostetun Reinventing Organizations -kirjan kirjoittaja Frédéric Laloux.

”Perinteisesti on ajateltu, että yrityksellä pitää olla vastaus kysymykseen miksi, eli olemassaolon tarkoitus. Ihmisellä on sama tarve myös henkilökohtaisella tasolla mukaan lukien työelämä.”

 

Laloux on määritellyt kolme tukipilaria merkityksellisen työn tekemiseen – tarkoituksellisuus, itseohjautuvuus ja omana itsenä oleminen. Laloux’n opit herättivät useampien alfamelaisten mielenkiinnon muutama vuosi sitten. Miten merkityksen tunnistaminen vaikuttaa tekemisen mielekkyyteen tai kuinka voimme tuoda päätöksentekoa kaikkien ulottuville? Alalla puhutaan paljon jatkuvasta oppimisesta, mutta miten tällaiselle kehitykselle luodaan sopivat olosuhteet? 

Hyvinvointikysymys 

Merkityksellinen työ on pohjimmiltaan aina yksilölähtöistä. Se vastaa sitä, minkä itse kukin kokee itselleen merkitykselliseksi. Työn merkityksellisyys, ja yksilön viihtyvyys ovat kuitenkin erottamattomat ja toisiinsa suoranaisesti vaikuttavat tekijät.

”Merkityksellisyyden kokemus asiantuntijatyössä on ennen kaikkea hyvinvointikysymys. Kun tiedät mikä sinulle merkitsee ja saat edistää näitä asioita, voit todennäköisesti myös ihmisenä paremmin”, Kalle summaa.

Toisaalta merkityksellisyys peilaa vahvistusta myös suoraan asiantuntijan omista arvoista. Ne linkittyvät toisiinsa saumattomasti.

”Merkityksellisen työn tulee toteuttaa ja noudattaa sellaisia arvoja, jotka tekijä pystyy allekirjoittamaan. Myös näiden kahden seikan pitää olla linjassa keskenään, koska ne ovat toistensa edellytyksiä”, Kalle pohtii.

Vain silloin, kun asiantuntija kokee tekevänsä arvojensa mukaista työtä oikeassa kontekstissa, hän voi kyetä olemaan täysin oma itsensä. Vapaus olla se mitä aidosti on. Monille se on kriittisin palanen mielekkäässä työelämäkokemuksessa.

Kalle tietää kokemuksesta, että töissä on helppoa olla oma itsensä, kun pääsee omaa arvomaailmaa vastaaviin projekteihin.

Merkityksellistä työtä

Innostus tarttuu, kun oikeat tekijät löytävät projekteihin

”Itselleni on iso juttu, että asiakkaiden kautta minulle tulee kokemus siitä, että työlläni on iso jälki ja vaikutus”, Kalle kuvailee merkityksellisyyden tunnetta asiakastyössä. 

Palkitsevinta Soukalle ratkaisukonsultin työssä on päästä jakamaan asiakkaan intohimo ja sitoutuminen heille tärkeään substanssitason asiaan, johon hän tuo puolestaan oman erityisosaamisensa. Parhaassa tapauksessa osapuolet saavat toisensa innostumaan ja projektin lentoon.

”Se tarttuu, kun asiakkaat ovat omista asioistaan kiinnostuneita. Siihen innostukseen lähtee väistämättä mukaan, jos ihmiset kokevat asiat itselleen tärkeiksi.”

”Meillä on mukavia asiakkaita”, Kalle lisää kiitellen.

Alfamella pyritään kuulemaan tekijöiden toiveita siten, että ihmiset pääsisivät ambitioidensa mukaisiin projekteihin mukaan. Tämä varmistaa usein myös sen, että projektit ja asiantuntijan kehittyminen tukevat toisiaan.

Innostavimpia viimeaikaisia projekteja Soukalle itselleen ovat olleet ympäristölupien valvontaan ja palkkaturvan myöntämiseen liittyvät asiakastyöt. Motivaatiota ei ole tarvinnut kaivaa kaukaisuudesta, kun tarjotut vastuut ovat olleet jo lähtökohtaisesti mielekkäitä.

”Ne ovat sellaisia asioita, jotka koen itse tärkeäksi ja olen halunnut olla mukana mahdollistamassa niiden toteutumista.” 

Oma tyyli johdattaa haluttuun suuntaan

Suurimmaksi syyksi pitkään uraansa Alfamella Kalle nostaa keskiöön vapauden. 

”Täällä saan olla oma itseni. On hienoa, että työnantaja ja työkaverit arvostavat sitä.”

Työssään Kalle arvostaa omaehtoisuutta, joka näkyy omien mieltymysten mukaisissa työskentelytavoissa ja rohkaisuna jatkuvaan oppimiseen. Hänellä on käsissään ohjakset, jotka mahdollistavat asioiden omistajuuden ja antavat suunnan tekemiselle.

”En koe olevani loukussa.” 

”Ihmisellä pitäisi työssään olla kyky nähdä tie edessään. Olisi hyvä kyetä näkemään edes askeleen verran enemmän eteenpäin, mihin suuntaan uraansa, osaamistaan tai hyvinvointiaan haluaa kehittää”, Kalle kuvailee.

Tuon tien näkeminen on Alfamella Kallen mukaan selkiytynyt entisestään isompien projektien myötä. Ne mahdollistavat sen, että kokonaisuudet ovat helpommin hahmotettavissa, ja projektityö ei koostu lyhytjänteisistä ja toisistaan irrallisista pyrähdyksistä.

”Se on todella hyvä, että ihmiset saavat keskittyä yhteen projektiin kerrallaan, koska jokaisessa projektissa on omat tekniikkansa ja vaatimukset projektiin liittyvän substanssin osaamisesta.”

Kokeneena luottamusmiehenä Soukka on aina ollut kiinnostunut työkulttuurista ja ihmisten hyvinvoinnista. Vastuutehtävän velvollisuudet ovat asioita, jotka ovat lähellä sydäntä.

”Toivon, että meillä porukka voisi mahdollisimman hyvin”, Kalle kiteyttää.

Kehittyvä organisaatio kuuntelee

Työ on helpommin mielekästä, kun siihen liittyy vapaus, kuten vapaus olla oma itsensä ja päättää parhaaksi näkemänsä toimintatavat. Merkityksellinen työ koostuu elementeistä, joista jokainen on tärkeä osa mielekkyyden kokemusta. Kalle painottaa, että asiantuntijatyötä tekevän ihmisen on osattava kuunnella itseään tehdäkseen työtä, jonka kokee merkitykselliseksi. 

”Merkityksellisyys voi parhaassa tapauksessa olla korkeamman tason asia, joka ohjaa päätöksenteossa esimerkiksi silloin, kun jokin asia vaatii pohdintaa”, Kalle kertoo.

Kehittyvä organisaatio kuuntelee

Hän vertaa ohjaavaa merkityksellisyyttä Scrum-mallin sprint goaleihin, jotka toimivat ohjenuorana tekemiselle, eli näyttävät suunnan sille, mikä on tärkeintä. Hän toisaalta tietää kokemuksesta sen, että merkityksellisyys itsessään muuttuu ihmisen tarpeiden mukaan. Tällöin paitsi tekijän, myös organisaation on oltava avoin mukautumiselle.

Organisaatiota tai omaa itseä ei muuteta hetkessä, vaan se on hidas prosessi. Kiinnostavaa on ollut oivaltaa, että me tosiaan muutumme koko ajan, samoin kuin tekemistä ohjaava tarkoituksemme. Miten voisimme saada nämä muutoksen tilat itsessään pysyviksi? Koska muutumme joka tapauksessa, on muutos saatava suunnitelmalliseksi ja päämäärähakuiseksi. Tarkoitus on se puuttuva pala, minkä mukaan jokainen voi omalta osaltaan muutosta suunnata. 

”Haluamme jalkauttaa filosofiaa organisaation vapaasta kehittymisestä, koska uskomme, että toimiva ja hyvinvoiva työympäristö haluaa muuttua. Evoluutio on ideaalitilanteessa luonnollinen ominaisuus organisaatiossa”, Soukka avaa jatkuvan muuttumisen kulttuuria.

Juuri edellä mainitusta syystä Alfamella ihmisiä pyritään ohjaamaan heidän omien intressiensä kautta ja mahdollistamaan toiveet niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tekijän on käytävä vuoropuhelua itsensä kanssa siitä, millaisia vastuita haluaa ottaa kehittyäkseen haluamaansa suuntaan.

Tuleville alfamelaisille Soukka antaakin yhden neuvon.

”Uuden kaverin kannattaa varautua vastaamaan ainakin yhteen kysymykseen – mitä sinä haluat tehdä”, Kalle naurahtaa hyväntuulisesti.

Iso kysymys, jonka vastaus avaa tien.

Kun toiveet huomioidaan heti alkumetreillä, ollaan askeleen verran lähempänä merkityksellistä työelämää.

Tutustu tarkemmin kulttuuriimme ja avoimiin työpaikkoihin