<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tämän päivän liiketoiminta- ja IT-johtajat ymmärtävät digitaalisen transformaation olevan välttämätöntä, jotta menestyminen on edelleen mahdollista jatkuvasti muuttuvien asiakasmieltymysten keskellä. Kuitenkin vain pienellä vähemmistöllä on selkeä käsitys siitä, millaista polkua yritysten on kuljettava.

Lue tästä blogiartikkelista, mitä digitalisaatiossa onnistuminen vaatii organisaatioilta ja miten API-talous tuo tähän apua!

Digitalisaatiossa onnistuminen vaatii integraatioita

Digitalisaatiossa ei ole kyse yksittäisestä teknisestä toteutuksesta, vaan kokonaisarkkitehtuurista, jonka avulla yritykset voivat koota yhteen useita järjestelmiä ja teknologioita vakuuttavan ja yhdenmukaisen asiakaskokemuksen luomiseksi. Yhdellä organisaatiolla voi olla käytössään useita, jopa kymmeniä erillisiä järjestelmiä, joiden keskinäisellä kommunikoinnilla on merkitystä digitalisaatiossa onnistumiseen. 

Menestyneillä ja digitalisaatiossa pitkällä olevilla yrityksillä on pitävä perusta, jonka avulla ne integroivat nopeasti uudet tekniikat, kuten pilvipalvelut, IoT:n, tekoälyn tai Big Datan läpi koko organisaation. Siksi ne pystyvät mukautumaan ja toimimaan nopeasti ja siten pysymään asiakkaiden odotusten edellä. Integrointikyky onkin avain jatkuvaan innovointiin ja nopeaan skaalautuvuuteen. Menestyksekkäästi digitalisaatiota toteuttavia yrityksiä yhdistää paitsi kyky integroida nykyisiä järjestelmiään, mutta myös halu etsiä uusi tapoja integraatioiden kehittämiseen. 

API-taloudessa avain moderniin integraatioon

Modernin integraation sydämessä ovat ohjelmointirajapinnat eli APIt. APIt ovat viestinviejiä, jotka mahdollistavat ohjelmiston keskustelemisen toisen ohjelmiston kanssa - ne ovat rakennuspalikoita, joiden avulla systeemi, data ja laitteet kommunikoivat toisilleen. APIen käyttöönoton on ennustettu tuovan yrityksen markkina-arvolle jopa yli 10 % kasvua. Ohjelmointirajapintojen voidaankin tänä päivänä katsoa olevan jo liiketoiminnan digitalisoitumisen perusedellytys! 

Kuten mikään yksittäinen digitalisaatioprojekti, ei myöskään APIen hyödyntäminen automaattisesti vielä kehitä organisaatiota. Usein yritysten ongelmana onkin, että ne valikoivat yksittäisiä palikoita sieltä täältä ilman johdonmukaista kokonaisuutta. Todellinen liiketoiminnan kehittäminen vaatii alustan, joka mahdollistaa tuotteistetun kokoonpanon, juurtuneen toimintamallin ja yhteisön, joka on jatkuvasti innovoiva laajentaakseen verkon arvoa. Sovellusverkko tarjoaa tiedonvaihtoinfrastruktuurin ja sallii sitten sovellusten "kytkemisen" verkkoon. Toisin kuin perinteisimmissä lähestymistavoissa, joissa organisaatio vapauttaa sovelluksen tietoja erä kerrallaan point-to-point-henkisesti, APIt on suunniteltu aikakaudelle, jolloin monet ihmiset sekä yrityksessä että sen ulkopuolella pääsevät vapaasti kiinni verkon osiin. 

Tämä modulaarinen, helposti kytkettävä infrastruktuuri mahdollistaa digitaalisen alustan, joka edesauttaa uusien ominaisuuksien luomista, muuttamista ja kehittämistä. Ohjelmointirajapinnat siis kiihdyttävät innovoinnin nopeutta yhdistämällä dataa, sovelluksia ja laitteita. Kuluttajat, kuten työntekijät ja kumppanit, voivat myös löytää ja käyttää verkon omaisuutta uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien rakentamiseen. Se myös hallitsee tietojen viestintää, turvallisuutta ja seurantaa. Tämä itsepalvelu ja uudelleenkäyttö paitsi edesauttaa ketteryyttä, mahdollistaa jatkuvan kehittämisen.

Lue API-taloudesta ja APIen hyödyistä lisää täällä.

Integraatiot vauhdittavat liiketoimintaa

Selvitä digitaalinen kypsyystasonne ennen APIen käyttöönottoa

API-ekosysteemin rakentaminen on matka. Mitä korkeampi organisaation digitaalinen kypsyystaso on, sitä enemmän toimivilla ekosysteemeillä voidaan vaikuttaa myös liiketoimintaan. Yksinkertaisimmillaan – tai aluksi – kyse voi olla vain kahden sovelluksen yhteisestä ohjelmointirajapinnasta, jonka avulla nämä järjestelmät jakavat tietojaan toisilleen. Tämä voi kuitenkin toimia pohjana laajemmalle ekosysteemille: jokainen myöhemmässä vaiheessa verkkoon lisätty uusi API lisää verkon arvoa, koska kyseisen APIn tiedot ja ominaisuudet ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä muiden verkon sisä- ja ulkopuolella olevien kanssa.

Rajapintojen avaaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään järjestelmien avaamista – se on tiedonvaihtorajapinta, jonka avulla kehittäjät voivat löytää tietoa ja käyttää sitä uudelleen uusien sovellusten ja palveluiden luomiseen. Parhaimmillaan liiketoimintaa kehitetään rajapintojen tarjoaman tiedon ympärillä eri toimijoiden kesken verkostomaisessa yhteistyössä. Tähän sisältyy tietoja sekä yrityksessä että laajemmassa ekosysteemissä. Se vaatii myös koko yrityksen laajuisen integraatiofoorumin. 

API-talouden mahdollistamat uudet liiketoimintamallit eroavat merkittävästi perinteisimmistä malleista niin ekosysteemiajattelun kuin teknologiakeskeisyyden vuoksi. Kaikkiaan digitaalinen transformaatio vaatiikin organisaatiolta järjestäytymistä ja johtamista, strategian uudistamista, ohjelmistokehityksen elinkaareen mukautumista, löydettävyyttä, prosesseja sekö kehittymishaluisen ja -kykyisen yhteisön.

Tähän blogipostaukseen on hyödynnetty MuleSoftin artikkelia “How digital is your business?”.

Kolahtiko? Perehdy lisää tai kysy lisätietoja!

Tutustu API-talouteen lisää esimerkiksi kuuntelemalla webinaarimme API-taloudesta. Webinaarissa käsittelemme API-talouden mahdollisuuksia nykyaikaisessa liiketoiminnassa ja annamme esimerkkejä APIen käytöstä. Pistä ladaten täältä! 

KATSO TALLENNE

 

Lukaise blogistamme myös esimerkiksi nämä artikkelit: